นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนลูกค้านิติบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม, ใช้, เปิดเผย, จัดเก็บรักษา รวมถึงสิทธิต่างๆ ของท่านเป็นต้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งครอบคลุมถึงวิธีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม, ใช้, เปิดเผย, ถ่ายโอน และจัดเก็บข้อมูล โปรดพิจารณาเอกสารฉบับนี้เพื่อทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ และโปรดสอบถามหากท่านมีข้อสงสัยใดๆ

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

            บริษัทฯ เคารพและให้ความสำคัญถึงสิทธิ ข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงตัวแทนของท่าน และบริษัทฯ ตระหนักดีว่า ท่านในฐานะผู้ใช้บริการของบริษัทฯ ย่อมมีความประสงค์ที่จะได้รับความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการของบริษัทฯ

            ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯได้รับมา เช่น ชื่อ, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล์ ซึ่งสามารถบ่งบอกตัวบุคคลของท่านได้ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสมบูรณ์ถูกต้อง จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทฯ เท่านั้น และบริษัทจะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน

กรณีติดต่อนามบริษัท

            ในกรณีลูกค้า หรือผู้ใช้บริการเป็นรูปแบบบริษัท จะถือว่าเป็นการติดต่อระหว่างธุรกิจ กับธุรกิจ (B2B) ซึ่งจะไม่ถือว่าเป็นการติดต่อส่วนบุคคล เมื่อติดต่อเข้ามายังทางบริษัทฯ ข้อมูลของตัวแทนบริษัทที่ติดต่อเข้ามา บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ให้การยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนบริษัท เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทของท่าน โดยผ่านการยินยอมการให้ข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านทางบริษัทของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

1.  วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทฯและเพื่อปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการของบริษัทฯ แก่ท่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยปกติแล้วข้อมูลที่บริษัทฯ จัดเก็บจะถูกใช้โดยบริษัทฯ และพันธมิตรคู่ค้าเท่านั้น เพื่อใช้ในการตอบคำถามของท่าน ดำเนินการเกี่ยวกับคำขอของท่าน หรือดำเนินการช่วยแก้ไขปัญหาให้ท่านโดยวิธีใดๆ

และใช้ข้อมูลเพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ตามความสนใจของผู้ใช้บริการหรือเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และนำเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่เป็นผู้จำหน่าย เป็นตัวแทน รวมทั้งยินยอมให้บริษัทฯ ส่ง, โอน, และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้รับข้อมูล ได้แก่ กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ พันธมิตรทางธุรกิจ องค์กรหรือนิติบุคคลใดๆ ที่ทางบริษัทฯ เป็นคู่สัญญาหรือมีนิติสัมพันธ์ด้วย

ทางบริษัทฯ จะจัดเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านั้นเท่านั้น โดยผู้รับข้อมูลจะต้องมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกัน หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ภายหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯจะประกาศให้ท่านทราบ

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อดำเนินการอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ ท่านมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการเลือกว่า จะให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ เปิดเผยหรือไม่ให้เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

บริษัทฯจะไม่กระทำการใดๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้ผู้ใช้บริการทราบ และได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการเป็นกรณีตามที่กฎหมายกำหนด

1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

            ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตันหรือติดต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ บริษัทฯ อาจขอให้ท่านระบุข้อมูลส่วนตัวเมื่อใดก็ตามที่ท่านติดต่อบริษัทฯ ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนของประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม และวิธีที่บริษัทฯ อาจนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่านก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่

-        เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด

-        เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น

-        เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

-        เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ

บริษัทฯ จะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรม พฤติกรรมทางเพศ มุมมองทางการเมือง ความเชื่อด้านศาสนา สุขภาพ หรือข้อมูลที่อาจเป็นผลร้าย ทำให้เสียชื่อเสียง หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือความไม่เท่าเทียมกันแก่บุคคลใด เว้นแต่

-        ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากท่าน

-        เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด

-        เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น

-        เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่าน

-        เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวน ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

-        เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติและได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการนั้นไว้เป็นความลับ

 

บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับมาจากแหล่งอื่นเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นและได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

2.  วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้เมื่อท่านเข้าทำสัญญา หรือนิติกรรมต่างๆ กับทางบริษัทฯ การเข้าเยื่ยมชม หรือใช้บริการของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ที่ท่านให้ข้อมูลและเพื่อส่ง เสริมการเพิ่มประสบการณ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ และท่าน โดยบริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 

-        เพื่อพิจารณาการรับประกันสินค้า การดำเนินการปรับปรุงบริการตามข้อร้องเรียน และ/หรือบริการของบริษัทฯ ให้แก่ท่าน

-        เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านที่ส่งผ่านแบบฟอร์มของบริษัทฯ ผ่านตัวแทนจำหน่าย, นายหน้า, คนกลาง, ศูนย์บริการลูกค้า, สำนักงานสาขา, เว็บไซต์
          หรือแอปพลิเคชั่นบนมือถือ หรือช่องทางอื่น ๆ สำหรับการดำเนินการเช่น การให้ใบเสนอราคาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

-        เพื่อตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับความเห็น หรือการร้องเรียนจากท่าน และเพื่อทำตามคำขอของท่าน

-        เพื่อปรับเปลี่ยนการให้บริการให้สอดคล้องความต้องการของท่าน

-        เพื่อให้คำแนะนำและข้อเสนอแก่ท่านเกี่ยวกับสินค้า และ/หรือบริการของบริษัฯ ที่ท่านอาจสนใจ

-        เพื่อการส่งข้อมูลทางการตลาด(marketing information) ให้กับท่านและการแจ้งให้ท่านทราบถึงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ หรือข้อเสนอเกี่ยวกับ
         การส่งเสริม
    การขาย (promotional offers)

-        เพื่อติดต่อกับท่าน สำหรับการนำส่งเอกสารเพื่อการดำเนินการของผลิตภัณฑ์และบริการ และ/หรือเพื่อจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัฯ กับท่าน

-        เพื่อการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯกับท่าน เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา หรือการส่งของขวัญในโอกาสต่างๆ

-        เพื่อเชิญท่านเข้าร่วมการสำรวจของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ปรับปรุงและให้บริการแก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนการจัดกิจกรรม และสัมมนากับท่าน

-        เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลภายในของกิจการ เช่น ช้อมูลสินค้า, ข้อมูลการขาย หรือข้อมูลทางบัญชีต่างๆ เพื่อนำเสนอ

-        เพื่อตรวจสอบหรือยืนยันตัวตนของท่านเมื่อท่านเข้าสู่บัญชี บริษัทฯทางออนไลน์ หรือแอปพลิเคชั่น หรือตามช่องทางต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการสื่อสารทั้งหมด
          ของบริษัทฯ กับท่านมีความถูกต้อง ปลอดภัยและเป็นความลับ    

-        เพื่อการส่งข้อมูลทางด้านการบริหารธุรกิจให้กับท่าน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ การเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดเงื่อนไขและนโยบายของบริษัทฯ

-        เพื่อการทำวิจัยทางการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง และการทำวิจัยเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์การค้าการรายงานหรือการประเมินผลที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทฯ
         บุคลากรและคู่ค้าของบริษัทฯ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ  

-        เพื่อให้บริการ และปรับปรุงสินค้าและการบริการของบริษัทฯ รวมไปถึงการดูแลบำรุงรักษา, การจัดการ และการดำเนินการของผลิตภัณฑ์ และบริการดังกล่าว

-        เพื่อปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนบริการของบริษัทฯ การดูแนวโน้มการใช้งานด้านบริการของบริษัทฯ การดูประสิทธิภาพ

-        เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ, การออกแบบ/พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

-        เพื่อการบริหารจัดการบริหารของบริษัทฯ สำหรับงานการดำเนินงานภายใน รวมถึงการวินิจฉัยปัญหาและการแก้ไขปัญหา การตรวจสอบภายใน หรือ
          การสอบบัญชี

-        เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการ จัดเก็บ บันทึก สำรอง หรือ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

-        เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อตกลง หรือนโยบายที่ใช้บังคับ ซึ่งกำหนดขึ้นโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
       หน่วยงานรัฐ     หน่วยงานที่มีหน้าที่ระงับข้อพิพาท หน่วยงานที่กำกับดูแลธุรกิจการค้า หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ใช้อำนาจตามกฎหมาย

-        เพื่อการดำเนินการใดๆ ที่บริษัทฯ เชื่อว่าจำเป็นหรือเหมาะสม (ก) เพื่อตรวจสอบ ป้องกันและตรวจจับการกระทำผิดต่อกฎหมายหรือสงสัยว่าจะผิดกฎหมาย (ข)
         อยู่ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ (ค) เพื่อปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึง การพิจารณาคดีความ (ง) เพื่อตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยงานรัฐบาล รัฐ
         รวมถึงหน่วยงานของรัฐ และรัฐบาลต่างประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ (จ) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการและประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ
         (ฉ) เพื่อปกป้องการดำเนินงานของบริษัทฯ (ช) เพื่อปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ ท่าน หรือบุคคลอื่น และ(ซ) เพื่อให้
       บริษัทฯ สามารถหาวิธีการเยียวยา หรือจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

-        เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวข้างต้น จะถูกระบุไว้เป็นการเฉพาะเมื่อบริษัทฯ มีการขอข้อมูลของท่าน หรือเป็นการเก็บรวบรวมและใช้ตามข้อยกเว้นตาม
         กฎหมาย

-        บริษัทฯ อาจจะประมวลผลพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือ
       แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน และการทำความเข้าใจลักษณะการใช้งานที่ท่านชอบ เพื่อจัดทำให้เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคม
       ออนไลน์เหล่านั้นให้ตอบสนองอย่างเหมาะสมกับท่านโดยเฉพาะ เพื่อการประเมินหรือดำเนินการ และการปรับปรุงเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือแพลตฟอร์มสื่อ
       สังคมออนไลน์เหล่านั้น หรือผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ การแก้ไขปัญหาต่างๆ การแนะนำผลิตภัณฑ์และ/ หรือบริการที่เกี่ยวข้อง และการจัดโฆษณา
       บนเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และช่องทางอื่นๆ ตามกลุ่มเป้าหมาย

2.1  การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

บริษัทฯ จะใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านและจะต้องเป็นการใช้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เท่านั้น บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ข้างต้นเท่านั้น เมื่อ

-       ท่านให้ความยินยอมไว้กับบริษัทฯ ตามกฎหมาย

-       เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญาฯ

-       เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจที่รัฐได้มอบหมายให้ บริษัทฯ

-       เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้น
     พื้นฐานใน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

-       เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย

-     มีการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติโดยบริษัทฯจะจัดให้มีมาตรการปกป้องที่
    เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน

-      เป็นการจำเป็นเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

 

3.  การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯจึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ

3.1  ความถูกต้องและระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะจัดการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และปรับปรุงอยู่เสมอได้โดยง่าย บริษัทฯจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้นานเท่าที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้นานกว่านี้ตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต

4.  การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถช่วยตรวจสอบได้ว่าข้อมูลการติดต่อของท่านมีความถูกต้อง และสมบูรณ์อยู่เสมอ โดยติดต่อเข้ามาที่ call center ของบริษัทฯ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆที่บริษัทฯ เก็บรักษาไว้ บริษัทฯจะจัดการให้ท่านเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆก็ตาม รวมถึงเพื่อร้องขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้ในกรณีที่ไม่ถูกต้อง หรือลบข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ทางบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปตามกฎหมายหรือตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย

บริษัทฯ อาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำร้องขอที่ไม่สำคัญ/เป็นการก่อกวน เสี่ยง หรืออาจจะกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น ที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงไม่ว่ากรณีใดๆ หรือเป็นการเข้าถึงที่กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ ซึ่งท่านสามารถร้องขอให้มีการเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลดังกล่าวได้ตามช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ

4.1  การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะทราบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเอง ท่านสามารถมีคำร้องขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯกำหนด เมื่อบริษัทฯได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้ว บริษัทฯจะรีบดำเนินการแจ้งถึงความมีอยู่ หรือรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ท่านทราบภายในระยะเวลาอันสมควร

หากท่านเห็นว่า ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลตัวแทนลูกค้านิติบุคคล ใดที่เกี่ยวกับตนไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง ท่านสามารถแจ้งบริษัทฯเพื่อให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ ในการนี้ บริษัทฯจะจัดทำบันทึกคำคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นหลักฐานด้วย ท่านมีสิทธิตรวจดูความมีอยู่ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้ และสถานที่ทำการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังมีสิทธิดังต่อไปนี้

-        ขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตน หรือข้อมูลตัวแทนลูกค้านิติบุคคล ให้ถูกต้องสมบูรณ์

-        ขอระงับการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลตัวแทนลูกค้านิติบุคคล ที่เกี่ยวกับตน

-        ขอให้ดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลตัวแทนลูกค้านิติบุคคล ที่เกี่ยวกับตน

-       ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลตัวแทนลูกค้านิติบุคคล ที่เกี่ยวกับตนในกรณีที่เป็นข้อมูลซึ่งผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความยินยอมในการ          รวบรวมหรือจัดเก็บ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจปฏิเสธสิทธิของท่านได้ในกรณีที่กฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลตัวแทนลูกค้านิติบุคคล ของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฎชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้อีก

5.  การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก

ในบางครั้ง บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบางอย่างให้กับพันธมิตร ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทฯ ในการจัดการผลิตภัณฑ์และให้บริการ ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านซื้อสินค้ากับบริษัทฯ และต้องการติดตามสถานะสินค้าการจัดส่ง ท่านได้อนุญาตให้ทางบริษัทฯ แจ้งข้อมูลของท่านไปยังผู้บริการขนส่ง เพื่อใช้ในการให้บริการแก่ท่าน  โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการของบริษัทฯเท่านั้น และจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการตลาด

6.  ผู้ให้บริการ

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่บริษัทที่เป็นผู้ให้บริการต่างๆ เช่น การซื้อขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับคำร้องขอของท่าน การดำเนินการสั่งซื้อของลูกค้า การนำส่ง การเปลี่ยน คืนผลิตภัณฑ์ การให้บริการอื่น และงานสนับสนุนหลังการขาย การจัดการและปรับปรุงข้อมูลลูกค้า การให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ การประเมินความสนใจของท่านในผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ และการดำเนินการศึกษาวิจัยลูกค้า หรือการสำรวจความพึงพอใจ

โดยบริษัทเหล่านี้มีหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลของท่าน และอาจมีสถานที่ตั้งอยู่ที่ใดก็ตามที่ บริษัทฯดำเนินงานอยู่ บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย การฟ้องร้องดำเนินคดี และ/หรือการร้องขอจากหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานภาครัฐภายในหรือนอกประเทศที่ท่านอาศัยอยู่

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่านหากบริษัทฯ เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นหรือมีความเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงของชาติ การบังคับใช้กฎหมาย หรือประเด็นอื่นใดที่มีความสำคัญต่อส่วนรวมและบริษัทฯ ยังอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่านหากบริษัทฯเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นตามสมควรในการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ หรือเพื่อคุ้มครองการปฏิบัติงานหรือผู้ใช้ของบริษัทฯ นอกจากนี้ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมบริษัท หรือการขายกิจการ บริษัทฯ อาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวใดๆ และทั้งหมดที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้ไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้อง

7.  การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจปรับปรุงนโยบายส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ การดำเนินงานของบริษัทฯ และข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากท่าน บริษัทฯ จะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจนก่อนจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลง หรืออาจส่งประกาศแจ้งเตือนให้ท่านทราบโดยตรง

8.  ช่องทางการติดต่อ

ชื่อ บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด E-mail : info2022@thpnetwork.com

ที่อยู่ 130/149 หมู่ 3 ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

เบอร์โทรศัพท์ 035-721-445-7

Call center : 096-250-5089 , E-mail : info2022@thpnetwork.com

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มิถุนายน   2565 เป็นต้นไป